கோகி-ரேடியோ மார்கோனி: நீங்கள் 6அடுக்கு அல்லது அதற்கும் மேற்ப்பட்ட, அடுக்கு மாடி குடியிருப்பில் வசிப்பவர்கள் என்றால்

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Friday, April 19, 2013

நீங்கள் 6அடுக்கு அல்லது அதற்கும் மேற்ப்பட்ட, அடுக்கு மாடி குடியிருப்பில் வசிப்பவர்கள் என்றால்

நீங்கள் 6அடுக்கு அல்லது அதற்கும் மேற்ப்பட்ட, அடுக்கு மாடி குடியிருப்பில் வசிப்பவர்கள் என்றால் இது உங்களுக்கு மிகவும் பயன்படும். திடீரென்று அடுக்கு மாடி குடியிருப்பில் இருப்பவருக்கு மருத்துவ மற்றும் வேறுவித அவசர உதவி தேவைப்படும் நேரத்தில் மின் தூக்கியை பயன்படுத்தும்போது இடையில் பல இடங்கள் நின்று போகுமாறு ஏற்க்கனவே மின்தூக்கி விசைப்பலகையில் (LIFT SWITCH) சமிக்கைகள் தரப்பட்டிருந்தால் அவற்றை நீக்க, விசைப்பலகையின் ஏதாவது இரண்டு பொத்தான்களை உதாரணத்திற்கு என் 4 மற்றும் 6 ஆகிய பொத்தான்களை அழுத்திக்கொண்டு மூன்றாவதாக வேறு ஒரு என்னை, 2 அழுத்தினால் ரீசெட்(RESET) என்கிற முறையில் அனைத்து தளங்களிலும் நிற்கவேண்டிய சமிக்கைகள் நீக்கப்பட்டுவிடும். உடனே நீங்கள் செல்லவேண்டிய மாடி-குடியிருப்பு தளத்தின் என்னை மட்டும் அழுத்தினால் அந்த இடத்திற்கு மட்டும் மின்தூக்கி இயங்கும் . இதை அவசர கால உதவிக்குமட்டும் பயன்படுத்துங்கள் ....
Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME