கோகி-ரேடியோ மார்கோனி: தாமதங்கள்= தா+மதங்கள் DELAYS CAN CHANGE EVERYTHING.

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Wednesday, March 16, 2016

தாமதங்கள்= தா+மதங்கள் DELAYS CAN CHANGE EVERYTHING.

DELAYS CAN CHANGE EVERYTHING.
தாமதங்கள்= தா+மதங்கள் 
தாமதங்கள் "தா-மதங்" என்ற கள்.
தாமதங்கள் அனைத்தையும் மாற்றிவிடும். 
தாமதங்கள் தலைகீழாக புரட்டிப்போடும்.
தாமதங்கள் தாக்கத்தை ஏற்ப்படுத்தும்.
தாமதங்கள் தடுமாற்றத்தை தரும்.
தாமதங்கள் தரம் தாழ்த்திவிடும். 
தாமதங்கள் தடம் மாற்றிவிடும்.
கள்..
ங்க..
மத..
தா...ல்...
நட்புடன் கோகி-ரேடியோ மார்கோனி. 
Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME