கோகி-ரேடியோ மார்கோனி: உலகளவில் சர்க்கரை தயாரிப்பு விலையை நிர்ணயிக்கும் முக்கிய நாடுகளாக...

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Wednesday, February 17, 2016

உலகளவில் சர்க்கரை தயாரிப்பு விலையை நிர்ணயிக்கும் முக்கிய நாடுகளாக...

தற்போதைய சூழலில் இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகிய இரு முக்கிய நாடுகள் 2016 மற்றும் 2017 ஆண்டுக்கான, உலகளவில் சர்க்கரை தயாரிப்பு விலையை நிர்ணயிக்கும் முக்கிய நாடுகளாக விளங்கும். என்று உலக சர்க்கரை உற்பத்தியில் முக்கியப் பங்குவகிக்கும் நாடான பிரேசில் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.  மேலும் முழு விவரங்களுக்கு  எனது ஆராய்ச்சி புத்தகமான "CLIP-CANE LOGISTIC IMPROVEMENT PROGRAM in Indian Sugar Industries"by Gopal Krishnan -Radio Maconi ......https://www.researchgate.net/publication/276253304_CLIP-CANE_LOGISTIC_IMPROVEMENT_PROGRAM_in_Indian_Sugar_Industries
Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME