கோகி-ரேடியோ மார்கோனி: தந்தையர் தினம் (21-06-2015)

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Saturday, June 20, 2015

தந்தையர் தினம் (21-06-2015)

தந்தையர் தினம் (21-06-2015) என்பது தந்தையர்களை கௌரவிப்பதற்காக கொண்டாப்படும் ஒரு நாளாகும். உலகின் 52 நாடுகளில் ஜூன் மாதத்தின் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் வேறுநாடுகளில் பிற நாட்களிலிலும் இந்த தினம் கொண்டாப்படுகிறது.


Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME