கோகி-ரேடியோ மார்கோனி

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Thursday, April 30, 2015

மகன்:- வாழ்ந்து முடித்தபிறகு -சொர்கத்திற்கு அனுப்பிவைக்கிறான்.
மகளோ:- வாழும்போதே  வீட்டை சொர்கமாக்குகிறாள்.
"பெண்ணைப் போற்றிடுவீர் ...பெண் மகவை பெற்றிடுவீர்" !!!!

விடாமல் முயலுங்கள்,
விரும்பியதைப் பயிலுங்கள்.
தொடர்ந்து சிந்திப்போம் .....
மீண்டும் சிந்திப்போம்!
நன்றிகளுடன் கோகி. என்கிற கோபால கிருஷ்ணன்- ரேடியோ மார்கோனி. (புது தில்லி) தற்போது இந்தியாவின் உத்திராகண்ட் மாநிலத்திலிருந்து..
Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME