கோகி-ரேடியோ மார்கோனி: "அச் சமயத்தில்" எடுக்கும் முடிவுதான்... "அச்சம்"

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Wednesday, March 18, 2015

"அச் சமயத்தில்" எடுக்கும் முடிவுதான்... "அச்சம்"

"அச்சம்" என்பது ....
ஓடிவிடுவதா அல்லது 
நின்று எதிர்ப்பதா என்று 
"அச் சமயத்தில்" 
எடுக்கும் முடிவுதான்... 
"அச்சம்"....கோகி.... 
Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME