கோகி-ரேடியோ மார்கோனி: இயலாமையின் கோப தாபம்:-

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Friday, March 20, 2015

இயலாமையின் கோப தாபம்:-

இயலாமையின் கோப தாபம்:-

பலநேரம்   
நான் சிதறி விட்ட வார்த்தைகள் 
என்னைக் கலங்க வைத்துள்ளன.
ஆனால் 
என் மௌனம் என்றுமே 
என்னைக் கலங்க வைத்ததில்லை.
முயலும் வெல்லும் 
ஆமையும் வெல்லும்
முயலாமை வெல்லாது....

....விடாமல் முயலுங்கள், 
விரும்பியதைப் பயிலுங்கள்.
தொடர்ந்து சிந்திப்போம் .....
மீண்டும் சிந்திப்போம்! 
நன்றிகளுடன் கோகி. என்கிற கோபால கிருஷ்ணன்- ரேடியோ மார்கோனி. (புது தில்லி) 
Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME