கோகி-ரேடியோ மார்கோனி: நமது "தலைவிதி" என்கிற "குருவிக் குடை!

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Monday, March 2, 2015

நமது "தலைவிதி" என்கிற "குருவிக் குடை!

"குருவிக் குடை"
அனுதினம் விழித்தெழுந்து
அதற்காகவே காத்திருந்தபோதும்,
குருவியளவு அதிர்ஷ்ட மழையில்  கூட...
நம்மை நனைந்துவிடாமல் காக்கும்...
நமது "தலைவிதி" என்கிற
"குருவிக் குடை!..."


# "நான்"

சிறு குருவியே, ஆனாலும்......
பனி மலையின்
உச்சியில் நான் .....


# "அவ்வளவு பெரிய பற்களா"

தலை வாரும்  சீப்புக்கும்கூட
பற்கள் உண்டு ....
உன் காலை,
நான் வாரிவிட்டேன் என்கிறாயே ...
எனக்கு என்ன அவ்வளவு பெரிய
பற்களா இருக்கிறது ?????????????
Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME