கோகி-ரேடியோ மார்கோனி: வாய்ப்புகள் மட்டுமே வாழ்க்கையை வளமாக்குவதில்லை,

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Friday, November 7, 2014

வாய்ப்புகள் மட்டுமே வாழ்க்கையை வளமாக்குவதில்லை,

வாய்ப்புகள் மட்டுமே வாழ்க்கையை வளமாக்குவதில்லை, அதற்க்கேற்ப்ப மாறத்தயாராக இருந்தால் மட்டுமே,.......அப்போதும்  வாய்ப்புகள்- வளமான வாழ்க்கைக்குரிய வழியைமட்டுமே காட்டும். http://youtu.be/uyNrqgjBaQQ

" வெளிநாட்டு மதங்கள எவ்வள்வு தொகை கொடுத்தாலும் மாறத்தயாராக இல்லை!!! " http://youtu.be/OiAD_5iGSOA
ஏட்டில் எழுதிவைத்தேன் எழுதியதை சொல்லிவைத்தேன்- "உலகளவில், பல எழுத்தாளர்களின் நிலை இன்னமும் வறுமைக்கோட்டின் கீழ்தான் உள்ளது - தினகரன் வசந்தம்"  

வாசகர்கள் அதிகரித்தால் மட்டுமே இந்த நிலை மாறும்..... வாழ்க வாசகர் மன்றங்கள், வாசகர் வட்டங்கள், வாசகர் பேரவைகள் ....http://youtu.be/arPkgsUyjR0 
Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME