கோகி-ரேடியோ மார்கோனி: சிங்கப்பூரில் தமிழில் சூப்பர் ஹிட் தீபாவளிப்பாடல் இது

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Saturday, April 20, 2013

சிங்கப்பூரில் தமிழில் சூப்பர் ஹிட் தீபாவளிப்பாடல் இது

{சிங்கப்பூரில் தமிழில் சூப்பர் ஹிட் தீபாவளிப்பாடல் இது}
தீபாவளி வந்தது ....
தோம் தோம் தனன தோம், தனன தோம்
தோம் தோம் தனன தோம், தனன தோம்
தீபாவளி வந்தது ....
...மனதினில் பொங்கும் புது உணர்ச்சி
எங்கும் நிறைந்தின்பம் தரும் மகிழ்ச்சி....
நன்றி...மகிழ்ச்சியான தீபாவளி வாழ்த்துக்களுடன்.. கோகி. http://youtu.be/OjM3JiIHwUg
Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME